Luật sư doanh nghiệp

Tư vấn các giải pháp tốt nhất về mặt pháp lý và hỗ trợ xử lý các vấn đề doanh nghiệp gặp phải một cách chuyên nghiệp.

1. Rà soát, tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp:

Rà soát, tư vấn Hồ sơ điều hành doanh nghiệp bao gồm:

Quy chế hoạt động (quy chế quản lý điều hành, quy chế tài chính kế toán, quy chế mua bán, quy chế phòng kinh doanh, quy chế quản lý chất lượng, quy chế tuyển dụng/ đánh giá nhân viên/ lương thưởng, quy chế quản lý hợp đồng….)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên….

Các văn bản hành chính như mẫu quyết định của Ban Giám Đốc, phòng kinh doanh, Phòng tài chính kế toán, phòng hành chính nhân sự, phòng kỹ thuật….

Rà soát, tư vấn Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, bao gồm:

Điều lệ công ty

Thỏa thuận, biên bản góp vốn của các thành viên

Hợp đồng, biên bản chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần giữa các thành viên

Hợp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Biên bản bàn giao

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

2. Tư vấn pháp luật về sử dụng lao động trong doanh nghiệp:

Tư vấn các quy trình liên quan đến lao động: tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật, khen thưởng…

Tư vấn xây dựng hợp đồng lao động: đối với nhân viên, các vị trí quản lý, giám đốc và lao động thời vụ….

Tư vấn quản lý, sử dụng lao động trong doanh nghiệp: luân chuyển vị trí công tác, thăng chức, giáng chức, tiền lương, phụ cấp, thưởng – phạt, kỷ luật, sa thải nhân viên….

Tư vấn xây dựng nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể

Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp cụ thể

3. Rà soát, tư vấn các hợp đồng, văn bản của doanh nghiệp:

Chúng tôi rà soát, tư vấn xây dựng các loại hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, chúng tôi cũng rà soát, tư vấn các công văn đi, đến của doanh nghiệp. Cụ thể:

Các loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng góp vốn, Hợp đồng chuyển nhượng, cổ phần/ vốn góp, Hợp đồng thuê/ cho thuê, Hợp đồng vay/ cho vay tài sản, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng đại lý…

Các loại văn bản: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, các quyết định của Ban Giám Đốc, Phòng kinh doanh, Phòng tài chính Kế toán, Phòng hành chính nhân sự, phòng sản xuất….

4. Xây dựng quy trình quản trị tài chính:

Kế hoạch kiểm soát tài chính nội bộ

Kế hoạch tài chính, kiểm soát dòng tiền

Quản lý tiền mặt, nguồn thu, nguồn chi

5. Xây dựng quy trình phòng chống rủi ro của Doanh nghiệp:

Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp dù muốn hay không vẫn xảy ra những rủi ro không đáng có. Để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra với doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần xây dựng, quản lý, thực hiện đầy đủ các quy trình mà doanh nghiệp mình đã đưa ra.

Call Now Button